Szkoła w Krzyżewie

Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz została założona w 1913 roku jako Szkoła Rolnicza dla synów włościańskich. Stefania Karpowicz przeznaczyła na jej stworzenie swój majątek, opłacając materiały budowlane i przekazując drewno z własnego lasu. Koszt budowy wyniósł 33 tysiące rubli, za co został postawiony budynek szkoły wraz z internatem, pracownie, zaplecze socjalne i zabudowania gospodarcze. Szkoła otrzymała centralne ogrzewanie.

Przez lata założycielka była jednocześnie nauczycielką w swojej szkole. Z ogromnym szacunkiem wspominają Ją do dzisiaj absolwenci i okoliczni mieszkańcy, którym nigdy nie odmawiała pomocy.

W latach trzydziestych przeżywała okres znacznego rozwoju, do 1939 roku rozwijając uprawę drzewek owocowych, a także hodowlę bydła  mlecznego. Sery i masło wysyłano do Warszawy, a nawet do Gdyni, skąd było eksportowane do Anglii.

W 1939 roku kursanci nie dokończyli nauki, którą przerwały działania wojenne. Stefania Karpowicz jako właścicielka dworu została zmuszona do jego opuszczenia i do końca wojny pomieszkiwała u swoich uczniów w niedalekiej okolicy. Majątek zarekwirowano. W latach 1940-41 w szkole uczyła się młodzież radziecka.

Pierwszy powojenny kurs rozpoczął się już w 1945 roku. Po przerwie w działalności szkoły w latach 1951 – 1958, co było efektem polityki państwa w tym okresie, na wniosek absolwentów, lokalnych działaczy i mieszkańców reaktywowano ją, a następnie rozpoczęto rozbudowę. Obecnie kompleks szkolny to budynek dawnej szkoły z internatem, nowy dwupiętrowy budynek szkoły, sala gimnastyczna, internat ze stołówką i zabudowania gospodarcze.

8 czerwca 2013 roku szkoła obchodziła Jubileusz Stulecia, na który przybyło wielu gości, w tym ogromne grono absolwentów, których szkoła w swej historii doliczyła się niemal 5 tysięcy.

Obecnie Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz kształci nie tylko techników rolników, ale także techników agrobiznesu, ekonomistów, a od tego roku techników energii odnawialnej. W szkole funkcjonuje także liceum ogólnokształcące o profilu policyjno-pożarniczym. Dorośli mogą kontynuować naukę w Szkole Policealnej, zdobywając kwalifikacje na kierunkach technik  turystyki wiejskiej, technik rachunkowości, technik informatyk, i na różnorodnych kursach Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzenie produkcji rolniczej. Uczniowie korzystają z różnych form nauki, odbywając staże, praktyki zawodowe, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę i zajęciach finansowanych ze środków unijnych w ramach projektów, zwłaszcza w zakresie szkolnictwa zawodowego. Corocznie organizowane są wyjazdy i wycieczki programowe do gospodarstw specjalistycznych, na uczelnie wyższe, a także turystyczno-krajoznawcze po Polsce i Europie. W minionych latach uczniowie zwiedzali ciekawe miejsca i zabytki Włoch, Francji, Hiszpanii, Grecji, Czech, Węgier, Szwajcarii.

Życie szkolne to organizacja nie tylko uroczystości uczniowskich , akademii i apeli okolicznościowych, ale także reprezentowanie szkoły na zewnątrz, udział w imprezach lokalnych, obchodach świąt państwowych  i uroczystościach. To także udział w życiu sakralnym – tradycją są pielgrzymki maturzystów do Częstochowy, Droga Krzyżowa, a także rozpoczynanie i kończenie roku szkolnego mszą św. odprawianą w szkole.

Szkoła współpracuje z instytucjami społecznymi i rządowymi, uczelniami i placówkami edukacyjnymi oraz z okolicznymi przedsiębiorcami, organizując konferencje, panelowe spotkania, zapewniając także w ten sposób szersze możliwości przyszłego zatrudnienia dla młodzieży. Wśród partnerów szkoły są: Państwowa Stacja Doświadczalna Oceny Odmian, Mlekowita, WSAP, TRANS-ROL,…

Obecnie, 100 lat od otwarcia pierwszej placówki edukacyjnej w Krzyżewie, plac szkolny znów przypomina plac budowy. Realizowany jest właśnie projekt współfinansowany przez Fundusz Unijny, o wartości 11,5 mln złotych, mający na celu przebudowę zabytkowej części szkoły i dawnych zabudowań gospodarczych w ośrodek turystyki kwalifikowanej w ramach programu rozwoju ruchu turystycznego w regionie. Zakończenie budowy i otwarcie planowane jest w czerwcu przyszłego roku.

Stworzone przez agencję interaktywną lemontea.pl